Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve bağlı yasal düzenlemeler uyarınca, kişisel verilerinin kaydedilmesi, muhafaza edilmesi ve 3.şahıslarla paylaşılmasını düzenlemektedir. Bu Kanun çerçevesinde İstanbul Tahkim Merkezi’nin (ISTAC) bilgilendirme notu aşağıda sunulmaktadır.

 

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bağlı yasal düzenlemelere uygun şekilde kişisel verilerinize saygı göstermeyi ve korumayı taahhüt eder.

İşbu bilgilendirme ve aydınlatma metni, ISTAC’ın ve ISTAC bünyesinde faaliyet gösteren bir platform olan Genç ISTAC’ın katılımcılarımız, çalışanlarımız ve Merkezimiz ile ilişkili tüm diğer kişilerin kişisel verilerinin korunmasında izlenilecek usul, esas ve başvuru yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

I. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACIMIZ

Kişisel verileri işleme amacımız, ISTAC ile aranızda var olan ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen şartlara uymak ve tahdidi olmamak kaydıyla, aşağıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler işlenebilecektir:

 • Merkezimiz nezdinde dava açmanız veya arabuluculuk başvurusunda bulunmanız halinde Merkezimiz tarafından sunulacak tahkim ve arabuluculuk hizmetlerinin yerine getirilmesi kapsamında;
 • ISTAC veya Genç ISTAC tarafından düzenlenen veya diğer kurumlarla birlikte organize edilen konferans, eğitim, seminer, yarışma gibi etkinliklere kayıt olmanız halinde,
 • Merkezimizin tanıtım, etkinlik, basın ve her türlü kurumsal iletişim çalışmaları kapsamında katılımcının yazılı olarak aksini bildirmediği sürece görsel ve işitsel kayıtların alınması ve bunların elektronik veya basılı olarak ISTAC veya Genç ISTAC tarafından yayınlanmasında;
 • Genç ISTAC’a üye olmanız halinde,
 • Merkezimizde yürütülen iş, işyerinin ve işletmenin gerekleri ile üçüncü kişiler arasında imzalanan sözleşme ve projelerde,
 • Merkezimizin ve Merkezimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininde,
 • Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde,
 • Merkezimizin güvenliğinin, bakımının ve çalışanın ulaşımının sağlanması için gerekli olması halinde,
 • Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesinde,
 • Merkezimizin sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında,
 • Merkezimizin ücretsiz internet ağlarına erişimin sağlanmasında,
 • Merkezimizin ziyaretçisi olmanız halinde Merkezimiz yerleşkelerini ve internet adresini ziyaretiniz halinde güvenliğin sağlanması ve siber yollarla işlenen suçlarda şüphelilerin kimliğinin ortaya çıkarılması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, dava ve arabuluculuk ile tanıtım hizmetlerimizin yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve Merkezimiz yerleşkesinin güvenliğinin tesisi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve görevli kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak da aktarılabilecektir. Online dava başvurusu veya web sitemiz üzerinden etkinlik kaydı vasıtasıyla online ödeme sistemi üzerinden yapılan ödemeler, üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından ayrı genel işlem koşullarına tabi olup bu koşullar sizin verilerinize de uygulanabilir.

 

II. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ VE HUKUKİ GEREKÇEMİZ

Kişisel verileriniz, Merkezimize yapılan yazılı/dijital başvurular, web sitemizdeki her türlü dijital formlar, sosyal medya, adli/idari kayıtların taranması, SGK kayıtları, PTT, web sitesi üzerinde gezinme hareketleriniz, kimlik belgeniz, plaka bilginiz, yerleşkemiz içinde yer alan kapalı devre kameralar aracılığıyla ve Merkezimizin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki gerekçesi; başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat olmak üzere, 6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 2457 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Vergi ve Gümrük mevzuatı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm yasal mevzuat uyarınca Merkezimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesidir.

ISTAC ve Genç ISTAC bu hususta verilerinizi korumak ve verilere izinsiz erişim ve verilerin izinsiz kullanımı riskini azaltmak için gerekli tüm makul önlemleri almayı taahhüt eder. Ancak ISTAC ve Genç ISTAC, bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın online ödeme hizmeti sağlayıcıları da dahil olmak üzere, üçüncü taraf sağlayıcısı sebebiyle meydana gelen herhangi bir güvenlik ihlalinden, kötüye kullanmadan, verilerin değiştirilmesinden veya silinmesinden sorumlu değildir.

 

III. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Herkes Merkezimize başvurarak; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Merkezimizce talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Başvuru Merkezimize, kendinizi tanıtacak nitelikte kimlik bilgilerinizi eklemek ve talebinizi açıklamak suretiyle aşağıda belirtilen kanallarla ya da Kanun kapsamında belirlenecek diğer yöntemlerle yapılabilecektir:

 

BAŞVURU ŞEKLİ BAŞVURU ADRESİ
Başvurunun elden, posta/kargo yoluyla veya noter aracılığıyla yapılması TOBB Plaza Harman Sok. 10/6 Esentepe Şişli İstanbul Türkiye
Başvurunun elektronik ortamdan iletilmesi istac@istac.org.tr

Merkezimiz talebinizi en kısa sürede ve her halükârda 30 gün içerisinde yanıtlayacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Merkezimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebin kabul edilmesi ya da reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikamız veya kişisel verileriniz ile alakalı sorularınızı, isteklerinizi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın:

İstanbul Tahkim Merkezi
TOBB Plaza Harman Sok. 10/6
Esentepe Şişli İstanbul Türkiye
Telefon: +90 850 622 50 30
E-mail: istac@istac.org.tr

Bültenimize abone olmak için mail adresinizi giriniz.

Loading